Hotline : 0936750345

Địa chỉ : Thôn 7 - Thủy Sơn - Thủy Nguyên - Hải Phòng